Klei op zand

Op de oostelijke zandgronden in Nederland is het mooi wonen, maar lastig boeren. De grond is op veel plaatsen schraal, met een beperkt organisch stofgehalte en een dunne toplaag met soms maar 20 cm. De zandige bodemopbouw zorgt niet alleen voor lage gewasopbrengsten en slechte mineralenbenutting, maar ook voor meer nitraatuitspoeling. In ons gebied met twee kwetsbare waterwinningen is dat een extra verantwoordelijkheid. Daarom wordt er al vanaf 2012 in het gebied aan bodemverbetering en zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in diverse projecten. Daar komt nu een nieuwe verbetering bij: klei op zand.

Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralen bergend vermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei de afbraak van organische stof afremmen. Waardoor de organische stof in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de reductie van zuurgasemissie. Een belangrijke factor voor het beperken van de broeikasgasemissies.

Bij aanleg van nieuwe natuur en bij weg- en woningbouw komt goede kleigrond vrij. Deze humusrijke kleigrond biedt mogelijkheden om schrale zandgronden te verbeteren en de toplaag te verdikken.

In maart 2022 is er een proefperceel aangelegd aan de Molenweg en inmiddels worden er op meerdere percelen in het gebied klei toegevoegd.

Op 14 maart 2024 is er een speciale demomiddag geweest bij de Molenweg bij de familie Stokkers. Een kort verslag van deze middag staat op de site. Ook zijn er filmpjes gemaakt die hier zijn te zien.